FEC Fall Drain Rain Ravine (Jeremy Marshall)

Rain ravine at the Frick Environmental Center